วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.30-11.00   โครงการขยายผลธนาคารขยะ ลดภาวะโลกร้อย  ณ โรงแรมจิงโจ้โฮเทล อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ
13.30   การจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางชั้น 2  นายวินัย คุณวุฒิ