วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30   ประชุมส่งเสริมสุขภาพชีวิตเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดชุมพร  ณ ห้องประชุม ธ พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ
13.30   ประชุมส่งเสริมสุขภาพชีวิตเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนจังหวัดชุมพร  ณ ห้องประชุม ธ พุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ