วันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30-16.30   เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C) รุ่นที่ 828 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 18-24 พฤศจิกายน 2560  ณ ค่ายลูกเสื่อวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายวินัย คุณวุฒิ