วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00 - 10.00   โครงการครูชุมพรอาสา (วันที่ 2)  โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ
15.00 - 16.30   โครงการครูชุมพรอาสา  โรงแรมมรกตทวิน ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ