วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-10.00   เปิดการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้Active Learning เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O - Net)  โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ  นายวินัย คุณวุฒิ
09.00 - 10.00 น.   เปิดการอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - Net)  โรงแรมมรกตทวิน อ.เมือง จ.ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ