วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.00 - 16.00 น.   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร  ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร (ชั้น3)  นายวินัย คุณวุฒิ
13.00 - 16.00 น.   ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร  ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร (ชั้น3)  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ