วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.30-9.45   ขอเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกาานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สำนักงาน กศฯ.ชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ