วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
13.30   ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และประชุม ก.บ.จ.จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2560  ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ชั้น 2)  นายวินัย คุณวุฒิ