วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00-16.00   การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด  ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ
10.00 - 16.00 น.   การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชุมพร  ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ
08.30-12.00   ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ณ ห้องประชุมจังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  นายวินัย คุณวุฒิ