วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00   ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคำขวัญเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  ณ ห้องประชุม (ชั้น2) สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดชุมพร  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ