วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-16.00   การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการปกิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ โรงแรมเค พาร์ค แกรนด์ อำเภอเมือสุราษฏร์ะาน จังหวัดสุราษฏร์ธาน  นายวินัย คุณวุฒิ
10.00   ตรวจความพร้อมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนมันตานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  โรงเรียนมันตานุสรณ์  นางณันศภรณ์ นิลอรุณ