วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้านทั่วประเทศ  โรงแรมรอายัลภูเก็ตซิตี้ ถนนพังงา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายวินัย คุณวุฒิ